Przedszkole Integracyjne nr 2 w Cieszynie
https://przedszkole2.cieszyn.pl/uploads/images/naglowki/ogloszenia1.png
mar 26, 2021

OGŁOSZENIE


Od 29 marca do 11 kwietnia br. ograniczone zostanie funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Jak czytamy w rozporządzeniu, „ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. Dodatkowo, ww. placówki wychowania przedszkolnego będą obowiązane prowadzić zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego określonych w wytycznych MEiN, MZ i GIS, o ile rodzice tych dzieci złożą wniosek o zorganizowanie tych zajęć do dyrektora przedszkola lub szkoły albo osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego”.

Przedszkole organizuje zajęcia (dostosowane do zmiennej sytuacji):

  1. dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  2. dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;
  3. dla dzieci rodziców realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W załączaniu wniosek, do odesłania w wersji elektroniczny (bez podpisu) na adres: przedszkole-nr-2@wp.pl, w nieprzekraczalnym terminie do

15:00

27.03.2021 r. (sobota).

Podpisany oryginał wniosku prosimy dostarczyć do przedszkola.

 https://przedszkole2.cieszyn.pl/uploads/images/PDF/Wniosek_rodzice_s%C5%82u%C5%BCby.pdf

WAŻNE: W treści maila prosimy podać daty, w którym dziecko ma uczestniczyć w zajęciach.

WAŻNE: prosimy o zadeklarowanie w treści maila również godzin w jakich dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach.  W związku z zaistniałą sytuacją pobyt dziecka w przedszkolu powinien być jak najkrótszy (w miarę możliwości).

Prosimy o zrozumienie sytuacji kryzysowej i pomoc w organizacji przedszkola funkcjonującego w zmienionych warunkach.

Kategoria: General
Napisał: przedszkole
.

Designed by: StronyDlaFirm.eu