Przedszkole Integracyjne nr 2 w Cieszynie
https://przedszkole2.cieszyn.pl/uploads/images/naglowki/onas1.png

Misja przedszkola

Przedszkole jest miejscem, gdzie dzieci zdrowe i niepełnosprawne, w większości pierwszy raz w swoim życiu, mogą doświadczać siebie w warunkach grupy rówieśników oraz pod opieką innych niż rodzice (rodzina, opiekunowie) – dorosłych. Jest to sytuacja zarówno dla dzieci jak i dla rodziców trudna. Zależy nam bardzo, żeby był to czas przeżyty radośnie, w atmosferze pełnej szacunku i akceptacji. Zależy nam, aby dziecko w tym czasie zbudowało obraz własnej osoby wierzącej w swe siły, obraz osoby godnej szacunku, ciekawej otaczającego świata.

Nasze przedszkole jest przedszkolem integracyjnym – jest to fakt kształtujący nasza filozofię pracy, misję przedszkola, program pracy. W naszym przedszkolu dzieci niepełnosprawne postrzegane są przez pryzmat zarówno swoich trudności rozwojowych i ograniczeń, ale także możliwości i zdolności. Akceptujemy je, tak jak każde inne dziecko, tak jak każdą osobę – takie jakie jest. Pomagamy w pokonywaniu trudności, a zdolności wykorzystujemy – budujemy poczucie sukcesu i własnej wartości. Dzieci zdrowe są dla nas tak samo ważne, zarówno ze swoimi trudnościami jak i zdolnościami. Wspólne przebywanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych jest ogromną szansą dla każdego z nich. Wzajemnie uczą się tolerancji i akceptacji inności, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, pomocy drugiemu, uczą się radzić sobie z trudnościami różnej natury – przy życzliwej obecności dorosłych.

W przedszkolu stosujemy takie programy pracy dydaktycznej i wychowawczej, które są dostosowane zarówno dla dzieci zdrowych jak i niepełnosprawnych – mogą być realizowane na różnych poziomach.

Szanując dotychczasową historię życia dziecka zdrowego i niepełnosprawnego oraz jego rodziny, uwzględniając jego indywidualne możliwości i potrzeby – przedszkole stwarza warunki materialne, społeczne i emocjonalne przyjazne dla dziecka i jego rodziców. Nauczyciele i terapeuci towarzyszą dzieciom i rodzicom w poznawaniu siebie, w rozwoju całego potencjału dziecka – fizycznego, emocjonalno-społecznego i poznawczego.

Designed by: StronyDlaFirm.eu